Loan Officer Survey Nguồn: FEDhttp://www.federalreserve.gov/boarddocs/snloansurvey/Phát hành hàng quý.Nguồn không có lịch phát hành chính xác – Sự kiện này sẽ được liệt kê với một biên độ hoạt đánh dấu “Tạm thời” cho tới khi dữ liệu được chính thức phát hành.Nó liên hệ tới tiêu dùng và niềm tin...
Beige Book Nguồn: FEDhttp://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook/default.htmTích cực hơn kỳ vọng = tốt cho tiền tệ.8 lần mỗi năm, 2 tuần trước mỗi cuộc họp FOMC.Phân tích này được sử dụng để giúp FOMC ra quyết sách về lãi suất. Tuy nhiên, nó có khuynh hướng tạo ra ảnh hưởng nhỏ như khi...
Federal Funds Rate Nguồn: FEDhttp://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm#calendarsLãi suất mà các ngân hàng cho vay số dư ngoài dự trữ do Cục dự trữ quản lý cho các ngân hàng khác qua đêm.Tăng = Tốt cho tiền tệ.Công bố 8 lần mỗi năm.Quyết định lãi suất này thường định giá cho thị trường...
Challenger Job Cuts y/y Nguồn: Challenger, Gray & Christmas, Inc.http://www.challengergray.com/press/press-releasesĐo lường sự thay đổi số lượng việc làm cắt giảm được thông báo bởi nhà tuyển dụng.Số liệu thực tế < dự báo ==> tốt cho tiền tệ.Phát hành hàng tháng, khoảng 3 ngày khi hết tháng.Đây là dữ liệu...
Prelim Unit Labor Costs q/q – Revised Unit Labor Costs q/q Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htmĐo lường sự thay đổi theo năm giá cả lương mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động, không bao gồm ngành nông nghiệp.Số liệu thực tế > dự báo...
Prelim Nonfarm Productivity q/q – Revised Nonfarm Productivity q/q Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htmSố liệu thực tế < dự báo ==> tốt cho tiền tệ.Đo lường sự thay đổi theo năm hiệu quả lao động sản xuất hàng hóa và dịch vụ, không bao gồm lĩnh...
Core PCE Price Index m/m Đơn vị phát hành: Cục điều tra kinh tếhttp://www.bea.gov/newsreleases/national/pi/pinewsrelease.htmSố liệu thực tế > dự báo ==> tốt cho tiền tệ.Phát hành hàng tháng, khoảng 30 ngày sau khi hết thángĐo lường sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người...
Employment Cost Index q/q Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/eci.nr0.htmChỉ số chi tiêu cho lao động (ECI) đo lường sự thay đổi chi phí lao động, không tính tới ảnh hưởng của thay đổi việc làm trong các ngành nghề và các ngành công nghiệp.Đo lường sự...
Capacity Utilization Rate : đánh giá năng suất sử dụng tại Mỹ. Nếu chỉ số này tăng hơn dự báo thì USD được hỗ trợ, Vàng chịu áp lực giảm. Và ngược lại. Đơn vị phát hành: Cục dự trữ liên banghttp://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/default.htmCục dự trữ liên bang xây dựng dữ liệu...
Average Hourly Earnings m/m : Mức tiền công Trung bình Giờ(Average Hourly Earnings) là giá trị tuyệt đối trung bình của mức tiền công theo giờ và phần trăm tăng lên của nó trong một khoảng thời gian nhất địnhAverage Hourly Earnings – thu nhập trung bình hàng giờ: Mức thay đổi...