Tín hiệu giao dịch ngày 12 tháng 9GBP/USD | Bán 1.236Stop Loss 1.239Take profit 1 1.23Take profit 2 1.22Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.233XAU/USD | Bán 1495Stop Loss 1499Take profit 1 1490Take profit 2 1480Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1493EUR/USD | Mua 1.10Stop Loss 1.096Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.101THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 9 tháng 9GBP/USD | Bán 1.23Stop Loss 1.234Take profit 1 1.225Take profit 2 1.22Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.228XAU/USD | Bán 1520Stop Loss 1525Take profit 1 1510Take profit 2 1500Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1510EUR/USD | Bán 1.105Stop Loss 1.108Take profit 1 1.10Take profit 2 1.09Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.102THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 6 tháng 9GBP/USD | Mua 1.23Stop Loss 1.226Take profit 1 1.24Take profit 2 1.25Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.232XAU/USD | Bán 1525Stop Loss 1530Take profit 1 1515Take profit 2 1500Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1520EUR/USD | Mua 1.10Stop Loss 1.096Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.103THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 9GBP/USD | Mua 1.22Stop Loss 1.216Take profit 1 1.23Take profit 2 1.24Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.224XAU/USD | Mua 1545Stop Loss 1540Take profit 1 1555Take profit 2 1565Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1548EUR/USD | Mua 1.10Stop Loss 1.096Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.103THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 4 tháng 9GBP/USD | Mua 1.204Stop Loss 1.20Take profit 1 1.21Take profit 2 1.217Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.208XAU/USD | Mua 1542Stop Loss 1537Take profit 1 1550Take profit 2 1560Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1547EUR/USD | Mua 1.095Stop Loss 1.091Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.097THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 3 tháng 9GBP/USD | Bán 1.21Stop Loss 1.214Take profit 1 1.205Take profit 2 1.20Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.206XAU/USD | Mua 1522Stop Loss 1517Take profit 1 1533Take profit 2 1550Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1526EUR/USD | Mua 1.095Stop Loss 1.091Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.096THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 29 tháng 8GBP/USD | Bán 1.225Stop Loss 1.229Take profit 1 1.22Take profit 2 1.21Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.222XAU/USD | Mua 1535Stop Loss 1530Take profit 1 1550Take profit 2 1560Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1539EUR/USD | Mua 1.107Stop Loss 1.103Take profit 1 1.13Take profit 2 1.14Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.108THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 28 tháng 8GBP/USD | Mua 1.225Stop Loss 1.22Take profit 1 1.23Take profit 2 1.24Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.228XAU/USD | Mua 1535Stop Loss 1530Take profit 1 1550Take profit 2 1560Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1542EUR/USD | Mua 1.107Stop Loss 1.103Take profit 1 1.13Take profit 2 1.14Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.109THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 27 tháng 8GBP/USD | Mua 1.22Stop Loss 1.2160Take profit 1 1.23Take profit 2 1.24Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.2217XAU/USD | Bán 1535Stop Loss 1540Take profit 1 1520Take profit 2 1500Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1529EUR/USD | Mua 1.11Stop Loss 1.106Take profit 1 1.13Take profit 2 1.14Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.11THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 26 tháng 8GBP/USD | Mua 1.2210Stop Loss 1.2180Take profit 1 1.23Take profit 2 1.24Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.226XAU/USD | Mua 1535Stop Loss 1530Take profit 1 1550Take profit 2 1565Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1545EUR/NZD | Bán 1.747Stop Loss 1.751Take profit 1 1.74Take profit 2 1.73Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.743THAM GIA NHÓM...