Tín hiệu giao dịch Forex ngày 11 tháng 2 GBP/USD | Bán 1.298 Stop Loss 1.302 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.28 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.292 XAU/USD | Bán 1574   Stop Loss 1579 Take profit 1 1560 Take profit 2 1550 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1571 EUR/USD | Mua 1.0880 Stop Loss 1.0850 Take profit 1 1.0950 Take profit 2 1.10 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.0915 THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 7 tháng 2 GBP/USD | Bán 1.298 Stop Loss 1.302 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.28 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.294 XAU/USD | Bán 1571   Stop Loss 1576 Take profit 1 1560 Take profit 2 1550 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1555 EUR/USD | Bán 1.10 Stop Loss 1.103 Take profit 1 1.09 Take profit 2 1.08 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.098 THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 5 tháng 2 GBP/USD | Bán 1.305 Stop Loss 1.309 Take profit 1 1.30 Take profit 2 1.29 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.302 XAU/USD | Bán 1563   Stop Loss 1568 Take profit 1 1550 Take profit 2 1540 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1555 EUR/AUD | Mua 1.632 Stop Loss 1.628 Take profit 1 1.64 Take profit 2 1.65 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.637 THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 4 tháng 2 GBP/USD | Mua 1.298 Stop Loss 1.294 Take profit 1 1.305 Take profit 2 1.31 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.299 XAU/USD | Mua 1568   Stop Loss 1563 Take profit 1 1575 Take profit 2 1580 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1571 GBP/JPY | Mua 141.3 Stop Loss 140.9 Take profit 1 142 Take profit 2 143 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 141.5 THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 30 tháng 1 EUR/AUD | Bán 1.635 Stop Loss 1.64 Take profit 1 1.625 Take profit 2 1.60 Giao dịch Với broker Hotforex EURAUD đang 1.633 XAU/USD | Bán 1585   Stop Loss 1590 Take profit 1 1570 Take profit 2 1560 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1579 GBP/JPY | Bán 142.5 Stop Loss 143 Take profit 1 141 Take profit 2 140 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 142 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 20 tháng 1 EUR/AUD | Bán 1.616 Stop Loss 1.62 Take profit 1 1.61 Take profit 2 1.60 Giao dịch Với broker Hotforex EURAUD đang 1.613 XAU/USD | Mua 1555   Stop Loss 1551 Take profit 1 1570 Take profit 2 1580 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1557 GBP/JPY | Bán 143.5 Stop Loss 144 Take profit 1 142.5 Take profit 2 142 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 143.25 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 14 tháng 1 EUR/AUD | Bán 1.616 Stop Loss 1.62 Take profit 1 1.61 Take profit 2 1.60 Giao dịch Với broker Hotforex EURAUD đang 1.615 XAU/USD | Mua 1535   Stop Loss 1531 Take profit 1 1545 Take profit 2 1555 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1537 EUR/USD | Bán 1.117 Stop Loss 1.121 Take profit 1 1.11 Take profit 2 1.10 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.114 THAM GIA NHÓM TELEGRAM...
Tín hiệu giao dịch phiên âu ngày 7 tháng 1 EUR/AUD | BuyStop 1.6155 Stop Loss 1.6120 Take profit 1 1.62 Take profit 2 1.625 Giao dịch Với broker Hotforex EURAUD khớp buystop 1.6155 - EURAUD hiện ở 1.6175 XAU/USD | Mua 1561-1563   Stop Loss 1558 Take profit 1 1570 Take profit 2 1580 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1566 EUR/USD | Buylimit 1.1180 Stop Loss 1.1150 Take profit 1 1.1230 Take profit 2 1.1280 Giao dịch với...
Tín hiệu giao dịch phiên á ngày 7 tháng 1 EUR/AUD | BuyStop 1.6155 Stop Loss 1.6120 Take profit 1 1.62 Take profit 2 1.625 Giao dịch Với broker Hotforex EURAUD đang 1.6140 XAU/USD | Buylimit 1561   Stop Loss 1556 Take profit 1 1570 Take profit 2 1580 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1563 EUR/USD | Buylimit 1.1180 Stop Loss 1.1150 Take profit 1 1.1230 Take profit 2 1.1280 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.1190 THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch ngày 18 tháng 12 EUR/AUD | Mua 1.626 Stop Loss 1.623 Take profit 1 1.63 Take profit 2 1.64 Giao dịch Với broker Hotforex EURAUD đang 1.627 XAU/USD | Bán 1480   Stop Loss 1485 Take profit 1 1470 Take profit 2 1460 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1478 EUR/USD | Bán 1.116 Stop Loss 1.119 Take profit 1 1.105 Take profit 2 1.10 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.114 THAM GIA NHÓM TELEGRAM...