Prelim Unit Labor Costs

0
552

Trade with Top Brokers

Prelim Unit Labor Costs q/q – Revised Unit Labor Costs q/q

 Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.

http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm

Đo lường sự thay đổi theo năm giá cả lương mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động, không bao gồm ngành nông nghiệp.

Số liệu thực tế > dự báo ==> tốt cho tiền tệ.

Phát hành hàng quý, khoảng 35 ngày sau khi kết thúc quý.

Đây là một chỉ báo hàng đầu về lạm phát tiêu dùng – Doanh nghiệp chi trả lương càng cao thì chi phí nào chuyển sang người tiêu dùng.

Đo lường chi phí mỗi đơn vị lao động miêu tả mối quan hệ giữa tiền lương theo giờ và năng suất lao động, hoặc sản lượng thực theo giờ, và có thể được sử dụng như một chỉ báo về áp lực lạm phát lên người sản xuất. Tiền lương theo giờ tăng dẫn tới chi phí mỗi đơn vị lao động tăng; sản lượng lao động tăng bù đắp lại tiền lương tăng và hạ thấp chi phí mỗi đơn vị lao động.

Nguồn phân tích : http://www.tradingeconomics.com/united-states/labour-costs

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here