Prelim Nonfarm Productivity

0
599

Trade with Top Brokers

Prelim Nonfarm Productivity q/q – Revised Nonfarm Productivity q/q

Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.

http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm

Số liệu thực tế < dự báo ==> tốt cho tiền tệ.

Đo lường sự thay đổi theo năm hiệu quả lao động sản xuất hàng hóa và dịch vụ, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp.

Phát hành hàng quý, khoảng 35 ngày (Sơ bộ)/ 60 ngày (Xét soát)/ 90 ngày (Xét soát lần 2) sau khi kết thúc quý.

Đây là số liệu báo cáo quý, nhưng lại thể hiện dạng năm. Do theo lịch có 2 bản xét soát nên dữ liệu lịch sử nhiều khi không kết nối. Có 2 phiên bản báo cáo phát hành cách nhau 1 tháng – Sơ bộ và Xét soát. Bản sơ bộ được phát hành sớm nhất và vì vậy có tầm ảnh hưởng mạnh nhất.

Năng suất lao động và Lạm phát liên quan lao động có liên kết trực tiếp – một sự giảm năng suất lao động tương đương với việc tăng lương lao động. Khi mà doanh nghiệp chi trả phí lao động nhiều hơn thì chi phí này chuyển sang cho người tiêu dùng.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here