Current Account

Current Account Current Account- Tài khoản vãng lai chỉ ra chênh lệch giữa nhập khẩu so với xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, các dòng...

Industrial Production

Industrial Production (m/m) Industrial Production – Sản lượng công nghiệp: đo lường tổng sự thay đổi giá trị sản phẩm đầu ra của các xưởng...

TIC Long-Term Purchases

TIC Long-Term Purchases TIC Long-Term Purchases- Báo cáo dòng luân chuyển vốn đầu tư dài hạn vào hệ thống tài chính Mỹ - TIC (TIC...

Thu nhập cá nhân- Personal Income

Thu nhập cá nhân- Personal Income  Thu nhập cá nhân- Personal Income- Đơn vị phát hành: Cục phân tích kinh tế http://www.bea.gov/newsreleases/national/pi/pinewsrelease.htm Thay đổi (dạng %) trong...

Phân tích giá vàng

Phân tích giá vàng. Phân tích giá vàng: Điểm qua 1 số tin tức cơ bản. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 của Fed...
Phân tích usdjpy trung hạn

Phân tích usdjpy trung hạn

Phân tích USDJPY trung hạn. Phân tích usdjpy trung hạn- Báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu 03/04 cho biết,...

Giao dịch price action Phần 6

Giao dịch price action Phần 6. Giao dịch price action Phần 6- Trong phần này tôi sẽ tập trung vào chiến lược giao dịch...

Giao dịch price action Phần 5

Giao dịch price action Phần 5. Giao dịch price action Phần 5- Trong phần này, tôi sẽ đi sâu vào giao dịch price action...

Giao dịch price action Phần 4

Giao dịch price action Phần 4. Giao dịch price action Phần 4- Trong phần này tôi sẽ đi sâu vào giao dịch price action...

Giao dịch price action Phần 3

Giao dịch price action Phần 3. Giao dịch price action Phần 3- Trong phần này tôi sẽ giới thiệu các mẫu hình price action...