S&P/CS Composite-20 HPI

S&P/CS Composite-20 HPI y/y – Chỉ số bán nhà tại 20 đô thị S&P/CS Composite-20 HPI- Đo lường sự thay đổi giá bán căn hộ...

Existing Home Sales

Existing Home Sales – Doanh số nhà bán sẵn có  Đơn vị phát hành: National Association of  Existing Home Sales- Số lượng quy theo năm nhà...

House Price Index

House Price Index m/m  Đơn vị phát hành: Cơ quan tài chính nhà đất liên bang. http://www.fhfa.gov/Media/Pages/News-Releases.aspx Đo lường thay đổi giá mua nhà thế chấp hỗ...

Housing Starts

Housing Starts – Số nhà bắt đầu xây dựng Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTM. http://www.census.gov/starts Housing Starts- Số lượng công trình dân dụng...

Construction Spending

Construction Spending m/m – Chi tiêu công trình xây dựng  Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTM http://www.census.gov/c30 Số liệu thực tế > dự báo...

Đấu thầu trái phiếu

10-y Bond Auction – Đấu thầu trái phiếu 10 năm Nguồn: Treasury Direct http://www.treasurydirect.gov/instit/annceresult/press/press_auctionresults.htm Đây là lợi suất cao nhất của trái phiếu 10 năm mà chính...

Treasury Currency Report và Federal Budget Balance

Treasury Currency Report Nguồn: Bộ ngân khố http://www.treasury.gov/resource-center/international/exchange-rate-policies/Pages/index.aspx Hai lần mỗi năm Treasury Currency Report và Federal Budget Balance- Nguồn không cho biết thời điểm chính xác phát...

Loan Officer Survey

Loan Officer Survey Nguồn: FED http://www.federalreserve.gov/boarddocs/snloansurvey/ Phát hành hàng quý. Loan Officer Survey- Nguồn không có lịch phát hành chính xác – Sự kiện này sẽ được liệt...

Beige Book

Beige Book Nguồn: FED http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook/default.htm Tích cực hơn kỳ vọng = tốt cho tiền tệ. 8 lần mỗi năm, 2 tuần trước mỗi cuộc họp FOMC. Beige Book- Phân...

Federal Funds Rate

Federal Funds Rate Nguồn: FED Federal Funds Rate- Lãi suất mà các ngân hàng cho vay số dư ngoài dự trữ do Cục dự trữ quản...