United States Treasury security

United States Treasury security – Trái Phiếu Kho Bạc Mỹ: Trái phiếu kho bạc Mỹ là công cụ nợ chính phủ được phát hành bởi...

Business Inventories

Business Inventories m/m Đơn vị phát hành: Cục điều tra.http://www.census.gov/mtis/Số liệu thực tế < dự báo => Tốt cho tiền tệ.Mục đích: Cung cấp số...

Latest Quarterly E-Commerce Report

Latest Quarterly E-Commerce Report Đơn vị phát hành: Cục điều trahttp://www.census.gov/retail/Số liệu thực tế > dự báo : Tốt cho tiền tệ.Doanh số bán lẻ...

Latest Annual Retail Trade Report

Latest Annual Retail Trade Report Đơn vị phát hành: Cục điều tra.http://www.census.gov/retail/Tăng dương: Tốt cho tiền tệ.Mục đích: Để tạo ra dữ liệu dự tính...

Monthly Retail Trade Report

Monthly Retail Trade Report Đơn vị phát hành: Cục điều trahttp://www.census.gov/retail/Tăng dương: Tốt cho tiền tệMục đích: Cung cấp số liệu dự tính doanh số...

Advance Monthly Retail Trade Report

Advance Monthly Retail Trade Report (Retail Sales m/m – Core Retail Sales m/m) Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTMhttp://www.census.gov/retail/Mục đích: Cung cấp...

Wholesale Inventories

Wholesale Inventories m/m Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTMhttp://www.census.gov/wholesale/index.htmlSố liệu giảm => Tốt cho tiền tệĐo lường sự thay đổi tổng giá...

Consumer Credit

Consumer Credit – tín dụng tiêu dùng: Mức thay đổi (dạng %) trong tín dụng tiêu dùng dư nợ đòi hỏi thanh toán từng đợt Đơn...

Total Vehicle Sales

Total Vehicle Sales – Doanh số xe hơi và xe tải: Số lượng hàng năm xe hơi và xe tải được bán thị trường nội...

Factory Orders

Factory Orders m/m – Số đơn đặt hàng nhà máy : Báo cáo này xác nhận lại dữ liệu số đơn đặt hàng hóa lâu...