Mô hình giá harmonic Butterfly

0
675

Trade with Top Brokers

Mô hình giá harmonic Butterfly – Mô hình con bướm.

Cuối cùng là mô hình bướm. Được tạo ra bởi Bryce Gilmore, một mô hình Bướm hoàn hảo được định hình từ mức thoái lui 0.786 của đường AB đối với Fibonacci của XA. Mô hình bướm mang theo những tính chất đặc biệt sau đây :
  1. Đường AB nên ở mức thoái lui 0.786 của đường XA.
  2. Đường BC có thể là mức thoái lui 0.382 hoặc 0.886 của AB.
  3. Nếu đường BC ở mức thoái lui 0.382 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 1.618 của BC.Ngược lại, nếu BC là mức thoái lui 0.886 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 2.618 của BC.
  4. CD nên là mức mở rộng 1.27 hoặc 1.618 của đường XA.

burfly