Mô hình giá harmonic Bat

0
714

Trade with Top Brokers

Mô hình giá harmonic Bat- Mô hình con dơi.

Xuất hiện năm 2001, Scott Carney đã tìm ra một mô hình giá Harmonic khác gọi là “dơi”. Mô hình dơi được diễn tả bở sự thoái lui ở mức 0.886 của XA như vùng có khả năng đổi chiều. Mô hình Dơi có những tính chất sau :
  1. Đường AB nên là mức thoái lui 0.382 hoặc 0.500 của XA.
  2. Đường BC có thể là mức thoái lui ở 0.382 hoặc 0.886 của AB.
  3. Nếu đường BC ở mức thoái lui 0.382 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 1.618 của đường BC. Ngược lại nếu đường BC là 0.886 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 2.618 của BC.
  4. CD nên ở mức thoái lui 0.886 của XA.

bat