Lưu đồ chi tiết cấu trúc các mô hình sóng

0
1457

Trade with Top Brokers

Lưu đồ chi tiết cấu trúc các mô hình sóng ( Phần nâng cao).

 1. Mô hình sóng Zigzag (ZZ)* Sóng B là mô hình tam giácd1

  * Sóng B là mô hình Flat

  d2

  * Sóng B là mô hình Irregular d3

  * Sóng B là mô hình Double Three d4

 2. Mô hình sóng Flat * Sóng A là mô hình Zigzagd5

  * Sóng A là mô hình Flat

  d6

  * Sóng B là mô hình Irregular

  d7

  * Sóng B là mô hình Triangle (Contracting/Expanding Triangle) d8

 3. Mô hình sóng Irregular* Sóng B là mô hình Double Three (Flat + Zigzag)d9 * Sóng B là mô hình Zigzag, sóng C là mô hình Double Zigzag

  d10

  * Sóng A là mô hình Flat, sóng B là mô hình Double Zigzag

  d11

  * Sóng A là mô hình Flat, sóng B là mô hình Zigzag, sóng C là mô hình Ending Diagonal d12

 

* Sóng B là mô hình Triple Zigzag

d13

* Sóng B là mô hình Irregular

d14

4. Mô hình Triangle (Contracting/Expanding Triangle)

* Sóng a là mô hình Irregular, sóng b là mô hình Zigzag, sóng c là mô hình Zigzag, sóng d là mô hình Irregular, sóng e là mô hình Triangle

d15

* Sóng a là mô hình Flat, sóng b là mô hình Zigzag, sóng c là mô hình Flat, sóng d là mô hình Zigzag, sóng e là mô hình Flat d16

 1. Mô hình Double Three* Sóng X là mô hình Triangle (Contracting/Expanding Triangle)d17

  * Sóng X là mô hình Triangle (Contracting/Expanding Triangle)

  d18

  * Sóng X là mô hình Irregular

  d19

  * Sóng X là mô hình Irregular

  d20

  * Sóng X là mô hình Double Three

  d21

  * Sóng B là mô hình Triangle (Contracting/Expanding Triangle), sóng A là mô hình Irregular d22

 2. Mô hình Triple Three d237. Mô hình Diagonal Triangle (Leading Diagonal/ Ending Diagonal)* Mô hình Ending Diagonal biến thể nằm trong mô hình Triple Zigzag

  d24

  * Mô hình Ending Diagonal biến thể trong mô hình Double Zigzag

  d25

  * Sóng B là mô hình Leading Diagonal

  d26

  * Sóng A là mô hình Leading Diagonal, sóng C là mô hình Ending Diagonal d27