Mô hình giá Horn Top / Bottom

Mô hình giá Horn Top / Bottom. Mô hình Horn Top​ Các horn top xuất hiện sau một xu hướng tăng và bao gồm hai cú...

Mô hình giá Inverse Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai đảo ngược

Mô hình giá Inverse Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai đảo ngược. Mô hình Head and Shoulders đảo ngược​ Mô hình Head and Shoulders...

Mô hình giá Island Reversals

Mô hình giá Island Reversals. Mô hình Single-day Island đảo chiều ở đỉnh​ Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng. Giá bật...

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt. Mô hình Key Reversal sau xu hướng tăng​ Mô hình KR ở đỉnh của một...

Mô hình giá Long Islands

Mô hình giá Long Islands. Mô hình Long Islands tăng tiếp diễn​ Long Islands là một kiểu mô hình tiếp diễn, có nghĩa là nếu giá...

Mô hình giá Measured Move – Đo mục tiêu giá

Mô hình giá Measured Move – Đo mục tiêu giá. Mô hình Measured Move​ Mô hình chuyển động đều ngược chiều so với xu hướng tăng...

Mô hình giá NR4 / NR7

Mô hình giá NR4 / NR7. Mô hình Narrow Range trên biểu đồ ngày​ “NR” là viết tắt của “narrow range” có nghĩa là biên độ,...

Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều

Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều. Mô hình Open Close Reversal (Giá đóng mở đảo chiều)​ Mô hình OCR ở...

Mô hình giá Pennant – Cờ đuôi nheo

Mô hình giá Pennant – Cờ đuôi nheo. Mô hình pennant (cờ đuôi nheo) trong xu hướng tăng​ Trong xu hướng tăng, mô hình pennant là...

Cách giao dịch với mô hình giá

Cách giao dịch với mô hình giá Tổng kết lại những mô hình đã học và phân loại chúng dựa vào tín hiệu giao dịch...