FOMC Statement

0
530

Nhà môi giới ngoại hối hàng đầu

 FOMC Statement

Nguồn: FED

http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm#calendars

Tích cực hơn kỳ vọng = tốt cho tiền tệ

Họp 8 lần mỗi năm

FOMC thường thay đổi thông báo một ít tại mỗi kỳ phát hành. Đây là những thay đổi mà nhà đầu tư tập trung.

Đây là công cụ chính mà FOMC dùng để trao đổi với các nhà đầu tư về chính sách tiền tệ. Nó chứa kết quả lãi suất đã biểu quyết và các hiệu quả chính sách khác, cùng với các nhận định về các điều kiện kinh tế đã ảnh hưởng tới quyết định của hộ. Với tính chất vô cùng quan trọng, nó thảo luận về viễn cảnh kinh tế và đưa ra các manh mối về kết quả biểu quyết tương lai.

Thuật ngữ “chính sách tiền tệ” chỉ những hành động thực hiện bởi một ngân hàng trung ương, như Cục dự trữ liên bang, tạo ảnh hưởng tới giá trị đồng tiền và tín dụng để đạt các mục tiêu kinh tế quốc gia. Đạo luật dự trữ 1913 cho đem lại cho Cục dự trữ liên bang trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ.

Thành viên FOMC

Ủy ban thị trường mở (FOMC) gồm 12 thành viên – trong đó 7 thành viên Ban điều hành cục dự trữ; giám đốc Ngân hàng dự trữ New York; và 4 thành viên còn lại được chọn từ 11 Giám đốc Ngân hàng dự trữ các bang, mỗi người luân phiên kỳ hạn một năm. Vị trí luân phiên được chia bốn nhóm: (1) Boston, Philadelphia, và Richmond; (2) Cleveland and Chicago; (3) Atlanta, St. Louis, và Dallas; (4) Minneapolis, Kansas City, và San Francisco. Giám đốc các ban không có quyền biểu quyết được tham dự vào các cuộc họp Ủy ban, tham gia thảo luận vào đóng góp các phương pháp tiến cận kinh tế và lựa chọn chính sách với Ủy ban.

Cơ cấu

Theo quy chế, FOMC tự quyết định cơ cấu tổ chức. Mỗi năm tại cuộc hợp đầu tiên, Ủy quan sẽ tiến cử Chủ tịch và Phó chủ tịch và lựa chọn các thành viên để phục vụ Ủy ban trong một năm tới. Theo truyền thống, Chủ tịch Ban điều hành được Ứng cử vào ghế chủ tịch Ủy ban và Giám đốc Ngân hàng dự trữ New York được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban. Các cán bộ được bầu trong số các cán bộ và nhân viên của Ban điều hành chính phủ và Các ngân hàng dự trữ khu vực.

Các cuộc họp

Theo luật, FOMC phải họp ít nhất bốn lần mỗi năm tại Washington, D.C kể từ 1981, họp tám lần theo lịch trình được tổ chức mỗi năm với thời gian cách nhau từ 5 tới 8 tuần. Trong trường hợp cần tư vấn hoặc xem xét một hành động bất thường nằm giữa 2 cuộc họp, các thành viên có thể được gọi để tham dự vào một cuộc hợp đặc biệc hoặc một hội nghị điện đàm, hoặc bỏ phiếu cho một hành động đề xuất bằng điện tín hoặc điện thoại. Tại các cuộc họp thường xuyên theo lịch trình, Ủy ban bỏ phiếu về các chính sách sẽ được tiến hành trong suốt thời gian nghỉ giữa các cuộc họp.

Việc tham gia cuộc họp bị giới hạn vì tính bảo mật của thông tin thảo luận và chỉ dành cho các thành viên Ủy ban, các giám đốc Ngân hàng liên bang khu vực không phải thành viên, nhân viên, Giám đốc quản lý tài khoản thị trường mở hệ thống, và một ít người trong ban điều hành và nhân viên Cục dự trữ liên bang.

Tiến trình ra quyết định

Trước mỗi cuộc họp định kỳ của FOMC, nhân viên  chuẩn bị sẵn các văn bản báo cáo trong quá khứ và triển vọng phát triển kinh tế và tài chính được gửi tới các thành viên Ủy ban và các Giám đốc ngân hàng dự trữ khu vực không phải thành viên Ủy ban. Báo cáo được chuẩn bị bởi Giám đốc quản lý tài khoản thị trường mở liên bang về các hoạt động thị trường mở nội địa và các tiền tệ khác kể từ cuộc họp định kỳ trước. Tại mỗi cuộc họp, các nhân viên trình bày báo cáo trực tiếp về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng, các điều kiện về thị trường tài chính, và những tiến triển tài chính quốc tế. Tại các cuộc thảo luận, Ủy ban sẽ xem xét các yếu tố như xu thế giá cả và lương bổng, việc làm và sản xuất, thu nhập và tiêu dùng, công trình kiến trúc dân sự và thương mại, đầu tư sản xuất và tồn kho, thị trường ngoại hối, lãi suất, tổng cung tiền và tín dụng, và các chính sách tài khóa. Giám đốc quản lý Tài khoản thị trường mở liên bang sẽ báo cáo các giao dịch kể từ cuộc họp định kỳ trước.

Sau các bản báo cáo, các thành viên Ủy ban và các giám đốc ngân hàng dự trữ khu vực ra quyết sách. Về cơ bản, mỗi thành viên tham dự trình bày luận điểm mình về tình hình kinh tế và triển vọng tương lai và các hướng đi thích hợp cho chính sách tiền tệ. Sau đó mỗi thành viên sẽ đưa ra đề nghị rõ ràng hơn về các quyết sách trong thời gian tới (dành cho cả mục tiêu dài hạn, nếu có đưa ra xem xét). Cuối cùng, Ủy ban sẽ phải đi thỏa thuận thống nhất về đường lối chính sách thích hợp, mà theo đó có một chỉ đạo tới Ngân hàng dự trữ New York – ngân hàng thi hành các giao dịch cho Tài khoản thị trường mở liên bang. Chỉ thị tiến hành trong khoảng thời gian được thiết kế để đưa ra các hướng dẫn tới giám đốc quản lý tiến hành các hoạt động thị trường mở hàng ngày. Chỉ thị này được thiết lập trước các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Ủy ban về tiền tệ hoặc tổng nhu cầu tín dụng. Cuộc họp cũng thiết lập sẵn các hướng dẫn điều hành cho cấp độ nhẹ nhàng hay dễ kiểm soát có thể thấy trong các điều kiện dự trữ và những kỳ vọng về tăng lãi suất ngắn hạn trong tổng cung tiền tệ. Chính sách được tiến hành bằng việc đẩy mạnh nguồn cung dự trữ một cách phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu mở rộng kinh tế quốc gia.

Ảnh hưởng của chính sách

Các ngân hàng yêu cầu duy trì dự trữ theo một tỷ lệ nhất định theo các loại tiền gửi khác nhau có thể kiểm tra. Các hoạt động thị trường mở ảnh hưởng trực tiếp tới mức dự trữ của hệ thống ngân hàng. Cục dự trữ mua chứng khoán thêm vào dự trữ; và bán chứng khoán để giảm dự trữ hệ thống. Nếu dự trữ tăng, ngân hàng sẽ có được những khoản vay và đầu tư mới, khi mà có xu thế gây áp lực giảm lãi suất.

Các hoạt động thị trường mở được chỉ đạo bởi FOMC là công cụ quan trọng để ảnh hưởng tới tiền tệ và tín dụng trong nền kinh tế. Cục dự trữ liên bang nỗ lực tạo nguồn dự trữ đủ để khuyến khích mở rộng tiền tệ và tín dụng nhằm theo đuổi các mục tiêu ổn định giá cả và tăng trưởng bền vững các hoạt động kinh tế.

Báo cáo

Theo luật định, Ban điều hành phải lưu trữ dữ liệu về bất kỳ hành động nào được thực thi bởi FOMC trên tất cả nghi vấn về chính sách và trình bày trong báo cáo hàng năm trước Quốc hội về việc bỏ phiếu và lý do cho mỗi hành động. Việc cung cấp các thông tin này rất kịp thời, biên bản về các cuộc họp thường xuyên theo lịch trình được công bố 3 tuần sau ngày họp FOMC.

Một năm hai lần Ban điều hành trình báo cáo văn bản cho Quốc hội về tình hình kinh tế và quyết sách về tiền tệ, và Chủ tịch được yêu cầu phát biểu về bản báo cáo này.

FOMC Meeting Minutes

Nguồn: FED

http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm#18545

Tích cực hơn kỳ vọng = tốt cho tiền tệ.

Có 8 lần mỗi năm, khoảng 3 tuần sau khi lãi suất chủ chốt Fed được thông báo.

Đây là dữ liệu chi tiết về cuộc họp FOMC vừa qua, đưa ra quan điểm chuyên sâu về tình hình kinh tế và tài chính mà ảnh hưởng đến biểu quyết của họ về lãi suất.

FOMC Press Conference

Nguồn: FED

http://www.ustream.tv/federalreserve

Người phát biểu: Chủ tịch FED.

Tích cực hơn kỳ vọng = tốt cho tiền tệ.

Lịch trình 4 lần mỗi năm.

Hội nghị báo chí FOMC diễn ra khoảng 1 tiếng và có 2 phần – phần đầu là đọc một bản thông cáo đã chuẩn bị trước, sau đó là phần câu hỏi của giới báo chí. Các câu hỏi dẫn tới những đáp án không có kịch bản sẵn mà sẽ tạo ra biến động lớn cho thị trường. Hội nghị báo chí được trình chiếu trên kênh Ustream của Fed. Bắt có từ 04/2011.

Đây là một trong số những các chính mà Fed dùng để trao đổi với các nhà đầu tư về chính sách tiền tệ. Nó chi tiết hóa các yếu tố mà ảnh hưởng đến lãi suất gần đầy và các quyết sách khác, cùng với các bình luận về tình hình kinh tế như viễn cảnh tăng trưởng và lạm phát trong tương lai. Quan trọng nhất, nó đưa ra một số tiết lộ về chính sách tiền tệ tương lai.

FOMC Economic Projections

Nguồn: FED

http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm#calendars

Lịch trình 4 lần mỗi năm

Báo cáo này bao gồm kế hoạch về lạm phát và tăng trưởng kinh tế 2 năm sắp tới và, quan trọng hơn, là bài phân tích của một thành viên FOMC về dự báo lãi suất. Nguồn phát hành đầu tiên từ 04/2011

Đây là công cụ chính mà Fed sử dụng để trao đổi với các nhà đầu tư về kế hoạch kinh tế và tiền tệ.

 

Leave a Reply

avatar

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Subscribe  
Notify of