Đấu thầu trái phiếu

0
630

Trade with Top Brokers

10-y Bond Auction – Đấu thầu trái phiếu 10 năm

Nguồn: Treasury Direct

http://www.treasurydirect.gov/instit/annceresult/press/press_auctionresults.htm

Đây là lợi suất cao nhất của trái phiếu 10 năm mà chính phủ bán đấu giá, và tỷ lệ trúng thầu trên dự thầu.

Không có ảnh hưởng chắc chắn – Có thể gồm mối liên hệ với rủi ro và tăng trưởng.

Tiến hành hàng tháng.

Kết quả đấu thầu được báo cáo dạng “X.XX/X.X” – Con số đầu cho biết lãi suất cao nhất mà trái phiếu được bán, con số thứ hai là tỷ lệ trúng thầu trên dự thầu.

Các mức lợi suất được tạo bởi các nhà đầu tư thị trường, vì vậy suất sinh lợi này có thể được sử dụng để giải mã quan điểm các nhà đầu tư về lãi suất trong tương lai. Tỷ lệ trúng thầu trên dự thầu thể hiện tính thanh khoản và nhu cầu thị trường trái phiếu, mà có thể dùng để đánh giá niềm tin đầu tư.

10

30-y Bond Auction – Đấu thầu trái phiếu 30 năm

Nguồn: Treasury Direct

http://www.treasurydirect.gov/instit/annceresult/press/press_auctionresults.htm

Đây là lợi suất cao nhất của trái phiếu 30 năm mà chính phủ bán đấu giá, và tỷ lệ trúng thầu trên dự thầu.

Không có ảnh hưởng chắc chắn – Có thể gồm mối liên hệ với rủi ro và tăng trưởng.

Tiến hành hàng tháng.

Kết quả đấu thầu được báo cáo dạng “X.XX/X.X” – Con số đầu cho biết lãi suất cao nhất mà trái phiếu được bán, con số thứ hai là tỷ lệ trúng thầu trên dự thầu.

Các mức lợi suất được tạo bởi các nhà đầu tư thị trường, vì vậy suất sinh lợi này có thể được sử dụng để giải mã quan điểm các nhà đầu tư về lãi suất trong tương lai. Tỷ lệ trúng thầu trên dự thầu thể hiện tính thanh khoản và nhu cầu thị trường trái phiếu, mà có thể dùng để đánh giá niềm tin đầu tư.

30

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here