Tín hiệu giao dịch Forex ngày 21 tháng 2GBP/USD|Bán 1.29Stop Loss1.295Take profit 11.28Take profit 21.27Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.2885XAU/USD|Bán 1622 Stop Loss1626Take profit 11612Take profit 21600Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1620EUR/AUD|Bán 1.632Stop Loss1.636Take profit 11.625Take profit 21.61Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.63THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 18 tháng 2GBP/USD|Bán 1.306Stop Loss1.31Take profit 11.30Take profit 21.295Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.30XAU/USD|Bán 1586 Stop Loss1591Take profit 11575Take profit 21570Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1586EUR/AUD|Bán 1.62Stop Loss1.624Take profit 11.615Take profit 21.61Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.617THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 14 tháng 2GBP/USD|Bán 1.306Stop Loss1.31Take profit 11.30Take profit 21.295Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.3045XAU/USD|Bán 1586(Nếu có) Stop Loss1591Take profit 11575Take profit 21570Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1577EUR/AUD|Mua 1.6105Stop Loss1.607Take profit 11.615Take profit 21.62Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.6118THAM...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 13 tháng 2GBP/USD|Bán 1.298Stop Loss1.302Take profit 11.29Take profit 21.28Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.296XAU/USD|Bán 1574 Stop Loss1579Take profit 11560Take profit 21550Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1570EUR/USD|Mua 1.0870Stop Loss1.0840Take profit 11.0950Take profit 21.10Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.0870THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 11 tháng 2GBP/USD|Bán 1.298Stop Loss1.302Take profit 11.29Take profit 21.28Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.292XAU/USD|Bán 1574 Stop Loss1579Take profit 11560Take profit 21550Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1571EUR/USD|Mua 1.0880Stop Loss1.0850Take profit 11.0950Take profit 21.10Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.0915THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 7 tháng 2GBP/USD|Bán 1.298Stop Loss1.302Take profit 11.29Take profit 21.28Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.294XAU/USD|Bán 1571 Stop Loss1576Take profit 11560Take profit 21550Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1555EUR/USD|Bán 1.10Stop Loss1.103Take profit 11.09Take profit 21.08Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.098THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 5 tháng 2GBP/USD|Bán 1.305Stop Loss1.309Take profit 11.30Take profit 21.29Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.302XAU/USD|Bán 1563 Stop Loss1568Take profit 11550Take profit 21540Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1555EUR/AUD|Mua 1.632Stop Loss1.628Take profit 11.64Take profit 21.65Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.637THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 4 tháng 2GBP/USD|Mua 1.298Stop Loss1.294Take profit 11.305Take profit 21.31Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.299XAU/USD|Mua 1568 Stop Loss1563Take profit 11575Take profit 21580Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1571GBP/JPY|Mua 141.3Stop Loss140.9Take profit 1142Take profit 2143Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 141.5THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 30 tháng 1EUR/AUD|Bán 1.635Stop Loss1.64Take profit 11.625Take profit 21.60Giao dịch Với broker HotforexEURAUD đang 1.633XAU/USD|Bán 1585 Stop Loss1590Take profit 11570Take profit 21560Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1579GBP/JPY|Bán 142.5Stop Loss143Take profit 1141Take profit 2140Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 142THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 20 tháng 1EUR/AUD|Bán 1.616Stop Loss1.62Take profit 11.61Take profit 21.60Giao dịch Với broker HotforexEURAUD đang 1.613XAU/USD|Mua 1555 Stop Loss1551Take profit 11570Take profit 21580Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1557GBP/JPY|Bán 143.5Stop Loss144Take profit 1142.5Take profit 2142Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 143.25THAM GIA NHÓM...