Mô hình giá Diving Board – Cầu nhảy

Mô hình giá Diving Board – Cầu nhảy.Mô hình Diving Board (Mô hình cầu nhảy bể bơi)​Mô hình Diving Board có ba phần trên...

Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương

Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương.Mô hình Diamond Top (Đỉnh kim cương)​Mô hình Diamond Tops/Bottoms “<>” bao gồm một phần mở...

Mô hình giá Dead Cat Bounce (DCB) – Cú nảy mèo chết

Mô hình giá Dead Cat Bounce (DCB) – Cú nảy mèo chết.Dead Cat Bounce (DCB) (Dead Cat Bounce)​Giai đoạn đầu của mô hình DCB...

Mô hình giá Broadening Top/Bottom

Mô hình giá Broadening Top/Bottom.Mô hình Broadening Top, Megaphone, Reverse Triangles, or Funnels​Mô hình Broadening đôi khi được gọi là mô hình Megaphone, Reversed...

Mô hình giá Broadening Right Angle

Mô hình giá Broadening Right Angle.Mô hình Right-Angled Broadening & Ascending (RBA)​Mô hình RBA khá giống mô hình đỉnh và đáy mở rộng, ngoại...

Mô hình giá Horn Top / Bottom

Mô hình giá Horn Top / Bottom.Mô hình Horn Top​Các horn top xuất hiện sau một xu hướng tăng và bao gồm hai cú...

Mô hình giá Inverse Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai đảo ngược

Mô hình giá Inverse Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai đảo ngược.Mô hình Head and Shoulders đảo ngược​Mô hình Head and Shoulders...

Mô hình giá Island Reversals

Mô hình giá Island Reversals.Mô hình Single-day Island đảo chiều ở đỉnh​Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng. Giá bật...

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt.Mô hình Key Reversal sau xu hướng tăng​Mô hình KR ở đỉnh của một...

Mô hình giá Long Islands

Mô hình giá Long Islands.Mô hình Long Islands tăng tiếp diễn​Long Islands là một kiểu mô hình tiếp diễn, có nghĩa là nếu giá...